Swiadectwo

Swiadectwo №

Wydano ob. —- o tym, źe w torminie z — Miał szkolenie w — zakladzie przemejsłowym lekkich konstrukcji metalowych z zawodu:

Spawanie elektryczne. Półautomatyczne spawanie

W całej rozległosći szkolenie teoretyczne składa 48 godz.

Szkolenie praktyczne – 226 godz, zdał ekzaminy kwalifikacyjne:

Szkolenie teoretyczne: stopień dostateczny.

Robota próbna: stopień dostateczny.

Decysja komisji kwalifikacyjnej

Dnia

Protokół # —:

ob. — ustanowiono II (drugą) kategorię z zawodu:

Spawacz. Półautomatyczne spawanie elektryczne.

Pieczęć państwowa

 

Przewodniczący komisji                                                          Podpis

Dyrektor przedsiębiorstwsa                                                    Podpis

Wydano