.

Цивільно-правова характеристика договорів про надання послуг

60.00грн.

Скачати курсову роботу

Категорія:

Product Description

Зміст
Вступ ……………………………………………………………………….3
Розділ 1. Загальна характеристика договору про надання послуг:
1.1 Поняття та особливості послуг та договору про надання послуг……………………………………………………………………..6
1.2 Класифікація договорів про надання послуг……………………15
Розділ 2. Нормативно – правове регулювання договорів про надання послуг……………………………………………………………………………18
Розділ 3. Особливості окремих видів договорів про надання послуг………………………………………………………………………25
Висновок …………………………………………………………………36
Список використаних джерел та літератури ……………………….39

Вступ

Актуальність теми дослідження обумовлена принциповими змінами у економіці України, швидкими темпами розвитку та становлення підприємництва і як результатом необхідністю врегулювання договірних відносин між суб’єктами підприємницької діяльності, розширенням сфери реалізації продукції на внутрішньому ринку і за кордоном, активним використанням при цьому різного роду послуг, невпинним розширенням їх асортименту. Все це зумовлює посилення ролі цивільного права та підвищує значення цивілістичних наукових досліджень. Одним з основних напрямків розвитку сучасної науки цивільного права стало заповнення прогалин, що виникли у зв’язку з невідповідністю діючих законодавчих актів, прийнятих ще за часів Радянського Союзу, і суспільними відносинами, які з’явилися на даному етапі і потребують законодавчого врегулювання. Однією з таких прогалин є правове регулювання договорів про надання послуг.
Неврегульованість даного питання у чинному цивільному законодавстві, наявність суперечливих тверджень у теорії (зокрема, це стосується діяльності дилерів), а також відсутність грунтовних досліджень науковців та практиків з цієї проблеми свідчать про актуальність обраної теми.
Наукова новизна даної роботи полягає у розробці і обгрунтуванні необхідності виділення в окрему групу договорів, що стосуються надання послуг, а відповідно, і здійснення нормотворчої роботи по врегулюванню відносин, що виникають при здійсненні діяльності, пов’язаної із наданням послуг, в силу притаманних їй індивідуальних і специфічних ознак.
Предмет та об’єкт дослідження. Предметом дослідження є система нормативних актів, які відносяться до регулювання відносин, що складаються при наданні послуг, вітчизняні та закордонні наукові джерела, практика.
Об’єктом дослідження є суспільні відносини, що виникають при наданні послуг та укладанні договору про наданння послуг.
Мета і завдання. Мета кваліфікаційної роботи полягає у дослідженні питань щодо поняття і особливостей договорів про надання послуг, здійснення їх загальної характеристики.
Для досягнення даної мети були поставлені такі головні завдання:
1) з’ясувати поняття “послуга” та дати визначення договору про надання послуг;
2) виокремити особливості даного виду договорів і проаналізувати законодавство України на предмет його відповідності потребам ринкових відносин;
3) розглянути окремі види договорів, що належать до групи договорів про надання послуг, як то агентський договір, договір консигнації та довічного утримання;
4) сформулювати пропозиції по вдосконаленню законодавства і окреслити перспективи розвитку даних договірних відносин в Україні.
Методологія і джерела. Для вирішення поставлених завдань використовувалися такі наукові методи як логіко-юридичний, системний, історичний, порівняльно-правовий.
При написанні був здійснений аналіз чинного законодавства в Україні, проекту Цивільного кодексу України, а також використовувались законодавчі акти Російської Федерації. Теоретичну базу дослідження склали праці таких українських та російських вчених-цивілістів як О.О.Красавчиков, В.В.Луць, О.А.Підопригора, Ю.Романець, А.Михайлов, В.Н.Ігнатенко та інших дослідників даної проблеми. Дослідження та матеріали, опубліковані у пресі, нормативно-правові акти і законопроекти склали емпіричну основу.
Структура кваліфікаційної роботи обумовлена метою, характером і специфічністю теми дослідження. Робота складається із вступу, трьох глав, висновку, списку використаних джерел та літератури.

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Цивільно-правова характеристика договорів про надання послуг”“

nineteen + 1 =