.

Сучасний урок літератури та вимоги до його проведення

60.00грн.

Скачати курсову роботу

Product Description

ЗМІСТ

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. УРОК ЯК ОСНОВНА ФОРМА ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ І ВИХОВАННЯ У ШКОЛІ 6
1.1 Особливості уроку літератури в школі 6
1.2 Сучасні підходи до класифікації і структури уроків української літератури 9
РОЗДІЛ 2 ОСОБЛИВОСТІ ТЕХНОЛОГІЇ УРОКІВ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ 21
2.1 Технологія уроку літератури в педагогічній науці та практиці 21
2.2 Технологія інтегрованого уроку 24
РОЗДІЛ 3. АНАЛІЗ УРОКУ В ТЕОРІЇ І ПРАКТИЦІ НАВЧАННЯ 27
ВИСНОВКИ 34
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 38

ВСТУП

Урок дає можливості судити про різні аспекти шкільного життя – про розвиток учнів, рівень їхніх знань і вихованості, про майстерність вчителя, стан методичної та самоосвітньої роботи в школі. Повноцінні уроки збуджують зацікавленість школярів вивченням літератури і стимулюють розвиток їх мовлення, читацьких умінь та діяльнісних рис високоморальної та естетично розвиненої особистості.
Головне в уроці – його зміст, який визначається державною програмою, де встановлено обсяг і характер навчального матеріалу, послідовність його вивчення, види робіт з розвитку зв’язного мовлення. Урок являє собою цілісну систему, у якій все взаємопов’язано: мотиви, цілі, добір змісту навчання, добір завдань, виконувана учнями сукупність навчальних дій, використовувані вчителем методи і способи організації навчальної діяльності учнів, структурна побудова уроку, результати навчання.
У світлі нових завдань визначився новий етап у розв’язанні проблеми структурування уроку в сучасних дидактиках і методиках. Даремно сподіватися знайти класифікацію, яка могла б охопити всі його сторони. Сьогодні немає загальновизнаної єдиної класифікації уроків, хоча дидактами й методистами зроблено безліч спроб її створити. Строкатість класифікацій уроків пояснюється різними підходами до основної форми навчання і критеріями визначення змісту. Найважливішим є осмислення необхідності нових підходів до проведення уроків української літератури, до їх технологічного і методичного забезпечення.
Цікавою проблемою, на нашу думку, є технологія уроку, що передбачає системний підхід до навчального процесу. Цей підхід охоплює всі основні аспекти розробки системи уроків – від постановки мети і конструювання навчального процесу до перевірки його ефективності.
Сучасний учитель-словесник має широкі можливості для удосконалення основної організаційної форми навчально-виховного процесу. Єдине бажання, щоб цей методичний посібник став у нагоді для успішної реалізації основних завдань мовної та літературної освіти в школі, адже вчитель «…повинен бути книголюбом, по можливості, поповнювати свою домашню бібліотеку фаховою літературою, науково-методичними журналами, словниками. Той, хто нігілістично ставиться до методики, зневажає її та у власній практиці схильний покладатися в основному на «свою» методику, не росте як педагог, нерідко вдається до методичного прожектерства, застосовуючи надумані, не апробовані в школах форми і методи проведення занять, тому стикається із значними труднощами в раціональній організації навчання. І, навпаки, належна мовна і методична підготовка, а також успадковані або набуті педагогічні здібності вчителя є запорукою його плідної праці з учнями». Саме у цьому і полягає актуальність нашої роботи.
Проблему сучасного уроку літератури та вимог до його проведення досліджували такі вчені, як Шуляр В., Степанишин Б., Олійник І.С., Іваненко В.К., Рожило Л.П., Скорик О.С., Глуховцева К.Д., Горошкіна О.М., Ніколаєнко І.О. та ін. Загальний огляд досліджень, присвячених вивченню даного питання, свідчить про недостатнє висвітлення даної тематики у науковій літературі.
Об’єктом дослідження є сучасні методи та засоби навчання.
Предметом дослідження є урок літератури та особливості його проведення.
Мета дослідження полягає в характеристиці сучасного уроку літератури та вимог до його проведення. Для досягнення мети були поставлені такі завдання:
1. Охарактеризувати урок як основну форму організації навчання і виховання в середній школі;
2. Визначити особливості структури уроку літератури в школі;
3. Проаналізувати технології проведення уроку літератури;
4. Дати характеристику вимогам до організації та проведення уроку;
Під час вирішення визначених завдань використовувались наступні методи дослідження:
1. Теоретичний: синтез, аналіз та узагальнення наукової літератури для теоретичного підґрунтя дослідження.
2. Метод синтетичного аналізу. Полягає у вивчені сукупності елементів, що утворюють систему.
Практична цінність роботи полягає в узагальнені знань про сучасний урок літератури та вимоги до його проведення.
У відповідності до поставлених мети та конкретних завдань дослідження, визначено структуру роботи. Вона складається зі вступу, трьох розділів, висновків та списку використаної літератури.

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Сучасний урок літератури та вимоги до його проведення”“

5 × one =