.

Структурні та функціональні особливості словників- тезаурусів англійської мови

60.00грн.

Скачати курсову роботу

Категорія:

Product Description

ПЛАН

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ СЛОВНИКІВ-ТЕЗАУРУСІВ 6
1.1. Лексикографія як наука та її місце серед лінгвістичних дисциплін 6
1.2. Визначення поняття та види словників 9
1.3. Тезаурусна лексикографія: історія становлення та основні завдання
1.4. Тезауруси як тип словника 15
РОЗДІЛ 2. СИНОНІМІЧНІ СЛОВНИКИ-ТЕЗАУРУСИ ТА ЇХ ОСОБЛИВОСТІ 23
2.1. Сучасні тезауруси англійської мови та принципи їх класифікації 23
2.2.Порівняння словників-тезаурусів на макро- та мікроструктурних рівнях 25
ВИСНОВКИ 33
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 35

ВСТУП

Термінознавство являє собою сучасну наукову дисципліну, предметом якої є терміни та їх сукупності: термінології та терміносистеми. Прикладне термінознавство об’єднує декілька напрямків: уніфікація термінів і терміносистем, переклад науково-технічних термінів, термінологічне редагування, створення термінологічних банків даних і т.д. Однією з найбільш актуальних завдань сучасного термінознавства є систематизація термінологій, що знаходяться на стадії формування. Область перекладної лексикографії – теорії і практики складання двомовних і багатомовних словників – не відрізняється великою кількістю теоретичних досліджень
Актуальність дослідження. Ідеографічні або тезаурусні способи формалізації термінологій викликають великий інтерес як вітчизняних, так і зарубіжних дослідників. Тезаурус являє собою модель мовної картини світу, узагальнює та синтезує в цілісну структуру моделі окремих сторін зовнішнього світу з диференційованою деталізацією предметів, явищ, властивостей і відносин, а також макет лексико-семантичної системи мови і, отже, має структуру, яка відповідає структурі лексичної системи.
Галузеві тезауруси відображають логіко-понятійні зв’язки між одиницями термінології і являють собою модель понятійної структури науки. До сьогоднішнього моменту, як у вітчизняній, так і в зарубіжній лексикографії сформульовані принципи конструювання галузевих словників тезаурусного типу. Теоретичні основи ідеографічного опису лексики і термінології розглянуті в дослідженнях Ю.М. Караулова [5], В.В. Морковкіна [10] та ін.
Питання структурних та функціональних особливостей словників-тезаурусів англійської мови досліджували такі вчені, як Караулов Ю.М., Коробова М.М., Карпова О.М., Касарес X., Морковкін В.В., Різун В.В., Шевченко Л.Ю., Ступін Л.П., Червінська Л. Ф., Дикий А. Т., Баранов А.М., Воронцова І.А. та ін.
Мета дослідження полягає в характеристиці структурних та функціональних особливостей словників-тезаурусів англійської мови. Для досягнення мети були поставлені такі завдання:
1. Узагальнити інформацію про лексикографію як науку та її місце серед лінгвістичних дисциплін;
2. Проаналізувати поняття та види словників;
3. Дослідити сучасні тезауруси англійської мови та принципи їх класифікації;
4. Провести аналіз та порівняння словників «Oxford Paperback Thesaurus» [22], «Roget’s International Thesaurus» [31], «New Webster’s Dictionary and Thesaurus of the English Language» [26] та «Webster’s Collegiate Thesaurus» [41] з точки зору особливостей їх укладання та подачі тлумачень.
Об’єктом дослідження є сучасні англомовні словники та особливості їх укладання.
Предметом дослідження є словники «Oxford Paperback Thesaurus» [22], «Roget’s International Thesaurus» [31], «New Webster’s Dictionary and Thesaurus of the English Language» [26] та «Webster’s Collegiate Thesaurus» [41] з точки зору особливостей їх укладання та подачі тлумачень.
Під час вирішення визначених завдань використовувались наступні методи дослідження:
1. Загальнонауковий: синтез, аналіз та порівняння наукової літератури для теоретичного підґрунтя дослідження.
2. Діалектичний метод використовувався з метою пояснення виникнення та розвитку певних поглядів і теорій.
3. Порівняльний метод був використаний з метою порівняння поглядів різних науковців на поняття, що аналізуються в дослідженні.
4. Метод порівняльного аналізу для порівняння синонімічних словників-тезаурусів словників«Oxford Paperback Thesaurus» [22], «Roget’s International Thesaurus» [31], «New Webster’s Dictionary and Thesaurus of the English Language» [26] та «Webster’s Collegiate Thesaurus» [41] з точки зору особливостей їх укладання та подачі тлумачень.
Практична цінність роботи полягає в узагальненні знань про структурні та функціональні особливості словників-тезаурусів англійської мови. Дослідження може використовуватися в навчальних цілях.
У відповідності до поставлених мети та конкретних завдань дослідження, визначено структуру роботи. Вона складається зі вступу, двох розділів, висновків та списку використаної літератури, який нараховує 43 пункти.

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Структурні та функціональні особливості словників- тезаурусів англійської мови”“

twenty + 18 =