.

Роль фінансів

20.00грн.

Скачати курсову роботу

Категорія:

Product Description

Зміст

Вступ 3
Розділ 1. Сутність і роль фінансів у суспільному виробництві країни 6
1.1 Необхідність та сутність фінансів 6
1.2.Моделі фінансових відносин у суспільстві 15
1.3.Функції і роль фінансів 19
Розділ 2. Фінансова система і фінансова політика 24
2.1.Фінансова система та її основні елементи 24
2.2.Особливості формування та використання державних фондів 26
2.3 Аналіз децентралізованих фондів країни 36
2.4 Роль фінансів підприємств у соціально-економічному розвитку країни 38
Висновок 43
Список використаних джерел 45

ВСТУП

Формування ринкових відносин в Україні супроводжується суттєвими змінами фінансової системи, зростанням ролі та ускладненням функцій фінансів. З’являються нові фінансові інститути (довірчі товариства, інвестиційні фонди, холдингові компанії, депозитарії, реєстратори, фондові біржі та ін.). Все більш високої кваліфікації спеціалістів вимагає менеджмент державного бюджету, діяльності комерційних банків, розвитку нефінансових підприємств різних форм власності, проведення операцій в сфері зовнішньоекономічних відносин. Потребує обґрунтованих рішень і управління фінансовими ресурсами громадян, оскільки мається багато альтернативних напрямів їх використання.
Фінансова система нашої країни помітно відрізняється від розвитку її в інших державах. Це пояснюється багатьма причинами. До них, зокрема, відносяться відмінності в державному регулюванні фінансової діяльності, зрілості ринкових структур, в умовах для залучення іноземних інвестицій, в формуванні та використанні фінансів місцевого самоврядування та ін.
Фінанси – це одна із важливих складових частин практично кожного виду діяльності. Зокрема, вони є невід’ємною стороною діяльності державних органів управління, підприємств, об’єднань підприємств і установ, фізичних осіб, партій, доброчинних організацій, міжнародних корпорацій та ін. Фінанси пов’язані з формуванням, обміном, розподілом і використанням валового внутрішнього продукту (ВВП) і національного багатства. Проведення різноманітних видів діяльності передбачає мобілізацію грошових ресурсів, необхідних для забезпечення відповідної діяльності; розподіл мобілізованих фінансових ресурсів та організацію раціонального використання мобілізованих ресурсів.
Перехід України від командної до ринкової економіки супроводжується суттєвими змінами в структурі фінансової системи. Здійснюється повернення до системи, яка була сформована для забезпечення потреб ринкової економіки. Така система була зруйнована в ході соціалістичних перетворень в колишньому СРСР. Задача розбудови фінансів в Україні в сьогоднішні дні – одна із складових задач перехідного періоду. Від її вирішення залежить поступ України до ринкових відносин.
Фінанси – це діяльність суб’єктів, яка пов’язана з формуванням, розподілом і використанням фінансових ресурсів з метою вирішення поставлених задач. До суб’єктів фінансових відносин відносяться державні органи управління, підприємства і установи, громадяни і групи громадян, іноземні інвестори, міжнародні фінансові організації та ін. Цілі, які ставлять перед собою ті або інші суб’єкти, залежать від сфери їх діяльності, організаційних форм, розвитку відносин з іншими суб’єктами та багатьох інших факторів.
Так, державні органи управління в процесі фінансової діяльності переслідують цілі забезпечення фінансовими ресурсами державних видатків, проведення інвестиційної діяльності держави, фінансування соціальних програм, розвитку зовнішньоекономічної діяльності, проведення регулювання економіки та ін. Підприємці ставлять за мету одержання достатніх прибутків, забезпечення окупності капіталу, прискорення його обігу, зменшення фінансових ризиків, оптимізацію оподаткування та ін. Для громадян провідними задачами в процесі проведення фінансової діяльності є забезпечення своєї життєдіяльності, накопичення фінансових ресурсів, проведення інвестиційної діяльності та ін.
Фінанси відіграють важливу роль в економічному і соціальному розвитку. Вони забезпечують залучення суб’єктами діяльності економічних ресурсів, розподіл ВВП і національного багатства, обіг економічних ресурсів, використання економічних важелів управління та контролю. За допомогою фінансів здійснюється організація ефективного використання залучених економічних ресурсів, створення резервів, використання майбутніх доходів з метою забезпечення поточної діяльності та ін.

Роль фінансів у суспільному виробництві країни дуже велике значення для нашої країни. Фінанси – це діяльність суб’єктів, яка пов’язана з формуванням, розподілом і використанням фінансових ресурсів з метою вирішення поставлених завдань. Фінанси відіграють важливу роль у суспільстві. Вони формують його життєздатність, забезпечуючи при цьому реалізацію поставлених кожною людиною, кожним підприємством та державою в цілому завдань і цілей. Саме тому наше дослідження є досить актуальним.
Мета роботи. Метою дослідження є визначення перспективних шляхів розвитку фінансової системи на основі практичних та теоретичних аспектів досліджуваної проблематики.
Для досягнення поставленої мети слід вирішити ряд завдань:
– Визначити сутність та роль фінансів у суспільному виробництві країни;
– Охарактеризувати фінансову систему та фінансову політику України за 2004-2006 рр.
– Проаналізувати роль фінансів у підприємницькій діяльності.
Об’єктом дослідження є ВНП та державний бюджет України.
Предметом дослідження є роль фінансів у суспільному виробництві України.
Мета дослідження полягає в характеристиці ролі фінансів в державі. Для досягнення мети були поставлені такі завдання:
1. Охарактеризувати функції і роль фінансів;
2. Визначити необхідність та сутність фінансів;
3. Проаналізувати фінансову систему України та її основні елементи;
4. Дати характеристику особливостям формування та використання державних фондів;
5. Коротко проаналізувати децентралізовані фонди країни;
Під час вирішення визначених завдань використовувались наступні методи дослідження:
1. Теоретичний: синтез, аналіз та узагальнення наукової літератури для теоретичного підґрунтя дослідження.
2. Метод порівняльного аналізу для порівняння різних нормативно-правових джерел.
3. Статистичний: для характеристики певних статистичних даних дослідження.
4. Метод ретроспективного аналізу: для порівняння нормативно-правових актів у різні роки.
У відповідності до поставлених мети та конкретних завдань дослідження, визначено структуру роботи. Вона складається зі вступу, двох розділів, висновків та списку використаної літератури.

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Роль фінансів”“

seventeen − fifteen =