.

Принципи трудового права

60.00грн.

Скачати курсову роботу

Категорія:

Product Description

Зміст
Вступ 3
РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ
ДОСЛІДЖЕННЯ 6
1.1 Поняття та значення принципів трудового права 6
1.2 Зміст основних принципів трудового права 8
РОЗДІЛ 2 СИСТЕМА ОСНОВНИХ ПРИНЦИПІВ ТРУДОВОГО
ПРАВА 14
2.1 Проблеми класифікації принципів трудового права 14
2.2 Принципи трудового права за спрямованістю 16
Висновки 25
Список використаних джерел та літератури 28

Вступ

Однією з умов становлення та розвитку незалежної правової держави, впровадження ринкових форм господарювання і принципів соціально-орієнтованої економіки є формування нових демократичних інститутів. Сьогодні нагальною стає потреба реформування законодавчого регулювання трудових відносин, розробці нових підходів до цього процесу, перегляду сутності і змісту систематизації трудового законодавства в цілому.
На сьогодні системі національного трудового законодавства, на жаль, притаманні таки риси, як: нестабільність, безсистемність, дублювання; закони часто змінюються та доповнюються, що суттєво змінює зміст та спрямування політики України в сфері трудових відносин. Багато законів набрали чинності декілька років тому і вже потребують удосконалення, вони не мають фінансового підґрунтя, що призводить до перетворення положень законодавства в пусті декларації, деякі нормативні приписи потребують скасування. Ці та інші причини стали юридичними та соціальними передумовами роботи.
Невід’ємною ознакою удосконалення трудового законодавства є його постійний процес, що охоплює як діяльність по створенню нових нормативно-правових актів, внесенню якісних змін та доповнень до них, так і діяльність по усуненню прогалин або пом’якшенню недоліків чинних нормативно-правових актів, покликаних регулювати трудові відносини. Отже, удосконалення трудового законодавства неможливе без його цілеспрямованої, науково обґрунтованої систематизації.
Необхідність систематизації законодавства полягає в необхідності ефективного здійсненні правотворчої діяльності, зокрема виявленні причин протиріч, невідповідностей у нормативному регулюванні та їх усуненні, а також застосуванні й реалізації нормативно-правових актів і умов. Систематизація законодавства спрямована і на поліпшення інформаційного впливу права на правосвідомість його суб’єктів. Саме тому наше дослідження є досить актуальним.
Проблему принципів трудового права України досліджували такі вчені, як Александрова М.Г., Андрєєва В.С., Обушенко О.М., Островського Л.Я., Пашерстника А.Є., Пашкова О.С., Ставцевої О.І., Стависького П.Р., Шебанової О.І., Шеломова Б.О. Загальний огляд досліджень, присвячених вивченню даного питання, свідчить про недостатнє висвітлення даної тематики у науковій літературі.
Об’єктом дослідження є система трудового законодавства України в умовах правової реформи;
Предметом дослідження є принципи трудового права.
Мета дослідження полягає у розкритті сутності та особливостей системи трудового законодавства України в сучасних умовах. Для досягнення мети були поставлені такі завдання:
– визначити поняття та значення принципів трудового права;
– проаналізувати зміст основних принципів трудового права;
– охарактеризувати систему основних принципів трудового права.
Методи дослідження використані в роботі:
• теоретичний: синтез, аналіз та узагальнення наукової літератури для теоретичного підґрунтя дослідження.
• логіко-семантичний для поглиблення понятійного апарату, що має відношення до теми дослідження;
• системно-структурний для дослідження системи трудового законодавства як цілісного правового явища та визначення його специфічних рис та загальних ознак;
• метод порівняльного аналізу для порівняння різних нормативно-правових джерел.
• метод ретроспективного аналізу: для порівняння нормативно-правових актів у різні роки.
У відповідності до поставлених мети та конкретних завдань дослідження, визначено структуру роботи. Вона складається зі вступу, двох розділів, висновків та списку використаної літератури.

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Принципи трудового права”“

four × 5 =