.

Правова система США

60.00грн.

Скачати курсову роботу

Категорія:

Product Description

ЗМІСТ

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРАВОВИХ СИСТЕМ 6
1.1. Правова система: поняття, ознаки, структура 6
1.2. Типологія правових систем 10
Висновки до розділу 1 15
РОЗДІЛ 2. ІСТОРИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ США 16
2.1. Виникнення та розвиток англосаксонського права 16
2.2. Характерні особливості англо-американського типу (сім’ї) правових систем 18
2.3. Еволюційний шлях правової системи США 23
Висновки до розділу 2 30
РОЗДІЛ 3. ОСОБЛИВОСТІ РОЗПОДІЛУ ВЛАДИ У ПРАВОВІЙ СИСТЕМІ США 31
3.1. Особливості розподілу гілок влади США 31
3.2. Конституція США як основний закон країни 38
3.3. Правова система США на сучасному етапі 42
Висновки до розділу 3 47
ВИСНОВКИ 48
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 51

ВСТУП

Правова система – цілісний комплекс правових явищ, який зумовлений об’єктивними закономірностями розвитку суспільства, усвідомлений, постійно відтворюваний людьми і організаціями, та який використовується ними для досягнення своїх цілей. Правова система відображає закономірності розвитку суспільства, його історичні національно-культурні особливості. Кожна держава має свою правову систему, яка має як загальні риси з правовими системами інших держав, так і відмінності від них, тобто специфічні особливості. Виникнення, історія розвитку правової системи держав свідчить про те, що на утримання і розвиток правової системи впливає духовна культура: релігія, філософія, мораль, художня культура, наука. Також на правову систему великий вплив має політика і політична культура.
Актуальність дослідження. Період президентства Віктора Януковича, наростання масового невдоволення суспільства України, яке вилилося в збройне протистояння, підкреслюють важливість істотних та ґрунтовних змін в усіх сферах життя держави. В час, коли зміни в країні потребують негайного впровадження, дуже важливо вибрати правильний шлях розвитку та взяти за взірець найкращий приклад правової системи у світовій практиці. На наш погляд, правова система Сполучених Штатів Америки є хорошим варіантом для наслідування. Саме тому дослідження правової системи США є досить актуальним.
Проблему правової системи США досліджували такі вчені, як Бебик В. M., Зайчук О. В., Оніщенко Н. М., Каррі Д.П., Копейчиков В.В., Кравчук М., Кульчицький В. С., Настюк М. І., Тищик Б. Й., Машков А. К., Рябов С.Г., Решетников Ф.М., Скакун О.Ф., Саідов А.Х., Федоров К.Г., Хома Н. та ін. Незважаючи на це, залишаються питання, що потребують подальшого опрацювання.
Мета дослідження полягає в характеристиці правової системи США. Для досягнення мети були поставлені такі завдання:
1. Охарактеризувати теоретичні основи дослідження правових систем;
2. Узагальнити інформацію про історичні особливості формування правової системи США;
3. Проаналізувати особливості розподілу влади у правовій системі США.
Об’єктом дослідження є існування та функціонування правових систем світу.
Предметом дослідження є американська конституція та законодавчі акти, що регулюють діяльність правової системи США.
Під час вирішення визначених завдань використовувались наступні методи дослідження:
1. Загальнонауковий: синтез, аналіз та порівняння наукової літератури для теоретичного підґрунтя дослідження.
2. Діалектичний метод використовувався з метою пояснення виникнення та розвитку певних поглядів і теорій.
3. Логіко-семантичний метод сприяв визначенню понять за допомогою аналізу їх ознак, відношень між мовними висловами та дійсністю, саме цей метод допоміг визначенню понятійного апарату, що застосовується у дослідженні.
4. Порівняльний метод був використаний з метою порівняння поглядів різних науковців на поняття, що аналізуються в дослідженні.
5. Метод порівняльного аналізу для порівняння різних нормативно-правових джерел.
Практична цінність роботи полягає в узагальнені знань про правову систему США. Дослідження може використовуватися в навчальних цілях.
У відповідності до поставлених мети та конкретних завдань дослідження, визначено структуру роботи. Вона складається зі вступу, трьох розділів, висновків та списку використаної літератури.
У вступі дається визначення теми, розкриваються актуальність, об’єкт, ставляться мета та завдання роботи.
У першому розділі розглядаються теоретичні основи дослідження правових систем.
У другому розділі аналізуються історичні особливості формування правової системи США.
У третьому розділі характеризуються особливості розподілу влади у правовій системі США.
У висновках підводиться підсумок проведеного дослідження.
У списку використаної літератури подаються джерела, на основі яких було здійснене дослідження.

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Правова система США”“

4 × 1 =