.

Поняття і сутність земельних спорів

60.00грн.

Скачати курсову роботу

Категорія:

Product Description

Зміст

Вступ……………………………………………………………………………….2
Розділ 1. Поняття і сутність земельних спорів………………………………5
1.1. Загальні умови регулювання земельних відносин в Україні……………..5
1.2. Типові категорії справ, які виникають з земельних відносин……………….10

Розділ 2. Загальні умови організації захисту інтересів сторін у земельних спорах………………………………………………………………………………21
2.1. Способи захисту інтересів сторін земельних спорів……………………….21
2.2. Особливості судового захисту прав суб’єктів земельних відносин………36

Розділ 3. Організація доказування в земельних справах………………….42
3.1. Предмет і засоби доказування в земельних справах………………………42
3.2. Стратегія і тактика організації роботи з доказами в земельних справах…47
Висновки………………………………………………………………..56
Список використаних джерел та літератури…………………..….59

Вступ

Актуальність теми дослідження. Належне вирішення земельних спорів – одна з найважливіших гарантій реалізації земельних прав та інтересів суб’єктів, забезпечення принципу верховенства права у земельних відносинах.
Серед сукупності правових спорів земельні посідають самостійне місце. З’ясування їх сутності, правової природи й особливостей, ролі в гарантуванні використання й охорони земель набуває безпосередньої практичної значущості й викликає значний теоретичний інтерес.
Розгляд та вирішення земельних спорів здійснюється в позасудовому та судовому порядку. Органи, що уповноважені вирішувати земельні спори, за чинним законодавством мають певну компетенцію та процедури, які забезпечують правильний розгляд земельних справ. Слід також зазначити, що постає нагальна потреба в узагальненні й дослідженні судової практики щодо вирішення земельних спорів з урахуванням конституційних положень про те, що юрисдикція судів поширюється на всі правовідносини, які виникають у державі (ст. 124 Конституції України). Актуальними є і проблеми, пов’язані з вирішенням земельних спорів у позасудовому порядку як місцевими радами, так і органами спеціальної компетенції. Викладене свідчить про актуальність досліджуваної тематики.
Мета і завдання дослідження. Метою моєї роботи є комплексний аналіз теоретичних і практичних проблем захисту інтересів сторін у земельних спорах, розгляду й вирішення земельних спорів, з’ясування юридичної природи, правового змісту.
Відповідно до поставленої мети ставляться такі основні завдання:
1. Визначити юридичний зміст і поняття земельного спору;
2. Згідно з виявленими ознаками та особливостями здійснити класифікацію земельних спорів;
3. Проаналізувати загальні умови організації захисту інтересів сторін у земельних спорах;
4. Встановити предмет і засоби доказування в земельних спорах;
5. Визначити типові категорії справ, які виникають із земельних відносин;
6. Проаналізувати чинне земельне законодавство і практику його застосування у розглядуваній сфері;
7. Дослідити види земельних спорів, вирішення яких здійснюється в судовому порядку, а також проаналізувати особливості позасудового їх розв’язання.
Об’єкт дослідження – суспільні відносини, що виникають у процесі захисту інтересів сторін у земельних спорах, вирішення земельних спорів у судовому й позасудовому порядку.
Предметом дослідження виступають відповідні правові норми, що закріплюють механізм і компетенцію інституцій стосовно вирішення земельних спорів.
Методи дослідження. При написанні роботи були застосовані історичний, формально-юридичний, порівняльно-правовий, системно-функціональний, комплексний, логіко-семантичний методи, метод сходження від абстрактного до конкретного, тлумачення правових норм, статистичного аналізу та деякі інші методи наукового пізнання. Порівняльно-правовий – для порівняльного аналізу окремих регулюючих суспільні відносини у сфері вирішення земельних спорів положень нормативно-правових актів України й законодавства деяких зарубіжних країн( зокрема Росії); формально-логічний – під час аналізу положень нормативно-правових актів України щодо досліджуваного питання; статистичного аналізу – в роботі з офіційно статистичними матеріалами в розглядуваній сфері( судова практика) ; системно-функціональний – у процесі дослідження ефективності розв’язання земельних спорів у системі гарантій суб’єктивних прав власників і користувачів земельних ділянок. Таке регулювання розглядається з точки зору комплексного дослідження нормативно-правових актів. Для виявлення відповідності норм права суспільним відносинам, що виникають у сфері вирішення земельних спорів, застосовувався метод тлумачення правових норм.
Структура моєї роботи: моя робота складається із трьох розділів, кожен розділ в свою чергу складається із двох підрозділів. У першому розділі я досліджувала поняття і сутність земельних спорів, зокрема загальні умови регулювання земельних відносин в Україні та типові категорії справ, які виникають з земельних відносин. У другому розділі розглянуто способи захисту інтересів сторін земельних спорів та особливості судового захисту прав суб’єктів земельних відносин. У третьому розділі досліджено предмет і засоби доказування в земельних справах, а також розглянуто процес роботи з доказами в земельних справах.

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Поняття і сутність земельних спорів”“

eleven − 9 =