.

Парамова та її використання на телебаченні

60.00грн.

Скачати курсову роботу

Категорія:

Product Description

ЗМІСТ

ВСТУП……………………………………………………………………………..3
РОЗДІЛ 1 ПАРАМОВА ЯК ЛІНГВІСТИЧНЕ ЯВИЩЕ…………………….6
1.1 Явище парамови у теорії мовної комунікації…………………………6 1.2 Основні елементи парамови та їх особливості……………………….10
1.2.1 Основні компоненти голосової парамови та їх особливості……..11
1.2.2 Характеристика елементів невербальної парамови………………16
РОЗДІЛ 2 ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ПАРАМОВИ НА ТЕЛЕБАЧЕННІ…………………………………..………………………………….20
2.1 Роль парамови у створенні реклами…………………….…………….20
2.1.1 Лінгвістичні особливості рекламного ролика……..…………..…..20
2.1.2 Вплив парамови на створення реклами та її ефективність….……22
2.2 Використання парамови у виголошенні політичних промов…….25
2.3 Роль парамови у телевізійних новинах………………………………31
ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ….……………………………………………………36
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ…..……………………………39
ДОДАТКИ………………………………………………………………………..42

ВСТУП

В умовах постійного зростання значення інформації у житті кожного індивіда та суспільства в цілому, все більше уваги приділяється вивченню теорій мовної комунікації та процесу комунікації. Передача або отримання інформації передбачає застосування принаймні одного із каналів комунікації. На особливу увагу заслуговує явище парамови як один із основних засобів міжособистісної комунікації. Явище комунікації є метою і базою роботи засобів масової інформації, зокрема телебачення. В сучасних умовах розвитку телебачення рекламна та інформаційно-політична сфери є основними в діяльності телевізійних каналів. Рекламні звертання, політичні програми та випуски телевізійних новин викликають у пересічної особи найбільший інтерес. Вивчення прийомів використання парамови у рекламному бізнесі, політичних промовах та випусках теленовин стане основною темою нашої кваліфікаційної роботи.
Актуальність теми дослідження. Явище парамови вивчається протягом нетривалого часу і тому ще не набуло достатньої уваги вчених-мовознавців. Хоча такими науковцями як Дж.Трагер, Г.Сміт, Дж.Холл та рядом інших було здійснено ряд спроб дослідити явище парамови як одного із найважливіших елементів теорії мовної комунікації, проте конкретних та детальних висновків їм зробити не вдалося. Відомості про парамову і досі залишаються на рівні загальних рис та фактів, а, отже, подальше, більш деталізоване, вивчення явища парамови та його застосування у сферах сучасного повсякденного життя є досить актуальною проблемою для сучасних теоретиків комунікації.
Метою даного наукового дослідження є дати детальну характеристику компонентів явища парамови та простежити їх використання у процесі створення реклами, під час виголошення політичних промов та презентації телевізійних новин.
Для досягнення даної мети ми поставили наступні завдання:
– визначити місце явища парамови у процесі міжособистісної комунікації;
– вивчити основні особливості і дати характеристику основним компонентам голосової та невербальної парамови;
– розкрити найважливіші лінгвістичні особливості рекламного звертання та встановити залежність між використанням парамови у рекламі та її ефективністю;
– простежити використання елементів голосової та невербальної парамови у політичних промовах та вплив їх правильного підбору на успішність політичного звертання;
– визначити роль явища парамови у презентації телевізійних новин.
Об’єктом нашого дослідження є явище парамови як один із найважливіших компонентів теорії мовної комунікації.
Предметом дослідження є особливості використання елементів парамови у створенні реклами, виголошенні політичних промов та презентації телевізійних новин.
Під час написання даної курсової роботи було використано наступні емпіричні методи дослідження: метод абстрагування, метод аналізу, метод дедукції, метод індукції, метод критичного аналізу, метод синтезу, метод порівняння.
Наукова новизна. У роботі вперше проведено синтез явища пaрамови із такими сферами діяльності телебачення як реклама, політика та інформаційна сфера, і виявлено логічний взаємозв’язок між ними. Вперше проведено дослідження впливу парамови на ефективність процесу створення реклами, презентації політичних промов та подання телевізійних новин. Дістало подальший розвиток вивчення явища парамови та систематизовано відомі вже знання про нього.
Практичне значення дослідження. Дана курсова робота може слугувати джерелом теоретичної інформації для студентів мовних спеціальностей, а також для усіх тих, хто поглиблено вивчає лінгвістику. У майбутньому праця може використовуватись як база для проведення нових, більш детальних досліджень у даній галузі. Вона також може знайти своє призначення як матеріал для підготовки до лекцій, семінарів, практичних занять тощо.
Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, деталізованих за допомогою підрозділів, висновків, списку використаної літератури, що включає 41 позицію, двох додатків.

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Парамова та її використання на телебаченні”“

two × 2 =