.

Організація виконання місцевих бюджетів України та роль фінансових органів

20.00грн.

Скачати курсову роботу

Категорія:

Product Description

ЗМІСТ

Вступ 3
1. Суть , місце та призначення місцевих бюджнтів 7
2. Роль фінансових органів в організації виконання
місцевих бюджетів в умовах становлення ринкових
відносин . 21
1. Шляхи вдосконалення міжбюджетних відносин
в Україні та напрями збалансування місцевих
бюджетів . 36
Висновки 44

ВСТУП
Нині в соціально-економічному житті нашого народу відбуваються значні перетворення . Перед Україною в умовах демократичних і ринкових трансформацій , стоїть одна з найважливіших проблем – реформування фінансово-економічних відносин у сфері місцевих бюджетів .
Економічна реформа в Україні , головна мета якої полягає в побудові соціально-орїєнтованої економіки ринкового типу , передбачає багатогранний комплекс взаємообумовлених заходів , головними завданнями яких є:
– використання різних форм власності ;
– розвиток товарно-грошових відносин ;
– формування ринкового середовища ;
– активне застосування фінансово-кредитних важелів як засобів підвищення ефективності економіки .
Однією з найсуттєвіших і водночас складних проблем у процесі реформи є вдосконалення фінансових взаємовідносин , насамперед податкових , між суб’єктами підприємницької діяльності та бюджетною системою .
Аби зрозуміти сутність бюджетної системи України , необхідно звернутись до історичних аспектів її формування .
Для України за сучасних умов і перспектив розвитку в теоретичною та методологічному аспектах слід сформувати і визначити місце кожної ланки бюджетної системи в суспільно-економічних процесах .
На нашу думку , основним чинником кризи всієї бюджетної системи , зокрема місцевих бюджетів , є нинішня модель бюджетної системи , за якою формуються бюджети територій . Ця модель має такі хиби :
– формування місцевих бюджетів здійснюється шляхом встановлення процентних відрахувань від регульованих загальнодержавних податків радою вищого рівня для ради нижчого рівня при відсутності чітких критеріїв їх пропорційного розподілу , що не сприяє зацікавленості територій у розвитку виробництва , раціонального використання бюджетних коштів , не завжди забезпечує грошовий розмір власних доходних джерел ;
– нормативи відрахувань від регульованих загальнодержавних податків щороку переглядаються , що створює ситуацію , за якої дохідна база місцевих бюджетів формується не на постійній основі ;
– при відсутності критеріїв визначення їх розміру нормативи відрахувань виконують функцію засобу збалансування дохідної та видаткової частин місцевих бюджетів , є одним з основних важелів , за допомогою якого формування бюджетів здійснюється за принципом “зверху-вниз” ;
– за нинішньої моделі бюджетної системи при формуванні бюджетів територій не враховується така критерія , як “податкоспроможність територій” , немає чіткого законодавчого визначення поняття “власні” та “передані доходи територій” ;
– існує неефективний і нераціональний механізм надання дотацій з вищестоячого бюджету нижчестоячому. Надання дотацій проводиться хаотично та суб’єктивно через те , що сума дотацій для бюджетів нижчого рівня планується в бюджеті вищого рівня , а не в окремому субвенційному фонді.
Така модель бюджетної системи та існуючий механізм розподілу регульованих загальнодержавних податків створюють ситуацію , за якої відсутні встановлені правила гри між центром та областями , областями та районами і т.д. прирікає нижчестоячі бюджети на невизначеність і непередбачуваність , веде до зростання споживацьких настроїв у регіонах, суб’єктивізму в перерозподілі бюджетних коштів між ланками бюджетної системи .
Ніхто й ніщо так болісно не відчуває кардинальних змін в економіці , як фінансово-кредитна система держави . Саме вона обумовлює успіх чи невдачу процесу реорганізації . Водночас кардинальна економічна реформа передбачає перерозподіл компетенції між державними та місцевими органами влади задля пошуку економічного обгрунтування шляхів забезпечення реальної бюджетної незалежності .
На сьогодні , у вирі господарських операцій , з більшості бюджетних проблем треба приймати єдино правильні самостійні рішення, нести відповідальність за їхню реалізацію , а це неможливо без компетенції та професіоналізму .
Після проголошення незалежності України стали значно актуальними проблеми створення дієздатного господарсько-правового механізму вирішення питань , що стосуються відносин загальнодержавного й регіонального управління , місцевого самоврядування .
Найважливішим інструментом , через який держава регулює економічні процеси , розв’язує соціальні , політичні , виробничі , економічні проблеми є бюджет , адже саме через бюджети , тобто через перерозподіл валового внутрішнього продукту й національного доходу , держава спроможна акумулювати у своїх руках достатньо коштів для розв’язання вищевказаних проблем .
В зв’язку з цим назріла необхідність нового підходу до визначення ролі і значення місцевих бюджетів в умовах переходу до ринкової економіки і переважному використанню економічних методів в державному управлінні .
Фінансові органи в нашій країні активно впливають на рівень фінансової забезпеченості бюджетних установ , які відносяться до галузей народного господарства , але не виробляють національного доходу .
Головною функцією місцевих фінансових органів є фінансове планування . В Україні його систему , що будувалася на адміністративних методах , фактично зруйновано . Нової відповідної системи , пристосованої до ринкових умов , ще не створено .
В умовах здійснюваних в Україні економічних та політичних реформ , що відбуваються на тлі кризових явищ в економіці особливої гостроти набувають проблеми ролі фінансових органів щодо виконання місцевих бюджетів . Нинішній порядок виконання місцевих бюджетів у фінансових органах в основних рисах залишився таким самим , як і в колишньому СРСР , планування доходів відбувається за показниками виконання за попередній рік , а не з врахуванням макроекономічної моделі .
Актуальність відмічених проблем зумовила наше зверненя до даної теми і визначила напрямки дослідження , формування і виконання місцевих бюджетів та ролі фінансових органів в організації виконання місцевих бюджетів в умовах становлення ринкових відносин .
Виходячи з актуальності теми , метою дипломної роботи є аналіз діючої практики організації викрнання місцевих бюджетів , а також вивчення ролі фінансових органів в умовах становлення ринкових відносин .

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Організація виконання місцевих бюджетів України та роль фінансових органів”“

4 × 3 =