.

Організація кредитування в комерційному банку (на прикладі АППБ Аваль)

60.00грн.

Скачати курсову роботу

Категорія:

Product Description

ВСТУП
Банк – це особливий вид капіталотворчого підприємства, яке мобілізує вільні ресурси клієнтів та інші грошові кошти, розподіляє їх відповідно до потреб між суб’єктами ринкових відносин, а також надає інші послуги. Банки і банківська система – це економічні структури, які становлять один із типів фінансових посередників у системі ринкової інфраструктури загалом. Банки займають особливе місце в ринковому середовищі тому, що здійснюють грошово-кредитне обслуговування всіх елементів (ланок) ринкової інфраструктури. Відповідно до цього визначаються основні завдання банків: – забезпечення безперервності й ефективності грошового обороту; – здійснення контролю на макро- та мікроекономічному рівнях; – проведення заходів щодо стабілізації національної грошової одиниці; – сприяння підвищенню ефективності економіки України в цілому та виробничої сфери зокрема тощо. Тому, провідна роль у вирішенні значних економічних проблем належить саме кредитним відносинам, так як кредитування виробництва і товарообігу є найбільш важливою і відмінною рисою діяльності банків у порівнянні з іншими фінансовими і нефінансовими організаціями
В той же час однією з проблем здійснення реформування та становлення фінансово – кредитного механізму, а отже і розвитку банківської системи в цілому, є досить висока ризикованість кредитних операцій. Зазначимо, що першопричинами є теоретична недосконалість питання захисту інтересів кредитора від кредитних ризиків, незадовільний фінансово-господарський стан суб’єктів підприємництва, невисока кадрова підготовка працівників банківської системи тощо.
Цим пояснюється потреба у всебічному вивченні організації надання кредитів, застосування ефективних форм забезпечення, повернення управління кредитним портфелем банку, дослідження сучасного стану по даній темі, висвітлення нових методів, концептуальних підходів, науково-методичних рекомендацій з питання проблем оцінки заставленого майна, страхування ризиків неповернення кредиту та удосконалення законодавства в області кредитування.
З огляду на існуючи труднощі з наданням кредиту та перелічених проблем, обрана тема є досить актуальною. Адже вивчення джерел формування та використання коштів банку, гарантованості погашення позичок, розробка методів зниження питомої ваги неповернених позичок в загальному обсязі наданих кредитів, ефективне використання результатів аналізу наданих кредитів, ефективне використання результатів аналізу кредитоспроможності клієнтів, а отже і впровадження якісних форм забезпечення та контролю за цільовим використанням позички справляють регулюючий вплив на банківську діяльність. Визначення кредитоспроможності позичальника, віднесення його до відповідного класу надійності, а отже і формування банком резерву покриття на можливі втрати за позиками є ще однією проблемою на шляху здійснення кредитних операцій. Вибір даної теми обумовлюється тим, що в сучасних умовах питання організація кредитування набувають особливої гостроти та потребують серйозного їх вивчення.
Предметом дослідження є теоретико-методологічна та практична організація управління кредитуванням АППБ “Аваль”.
Об’єктом дослідження є організація кредитування в АППБ “Аваль”.
Основною метою дипломної роботи є дослідження ефективності здійснення організації кредитування в АППБ “Аваль” та розробка рекомендацій з шляхи удосконалювання управління.
Поставлена мета обумовила необхідність вирішення ряду взаємозалежних завдань:
• визначити елементи системи банківського кредитування;
• розкрити сутність і зміст організації кредитування комерційним банком;
• виявити шляхи управління активами і пасивами банку “Аваль”, що забезпечують отримання максимального прибутку;
• провести оцінку в сфері застосування методів захисту від ризику неповернення позичок в АППБ “Аваль”;
• запропонувати практичні шляхи покращення організації кредитування в діяльності АППБ “Аваль”.
Теоретичною методологічною основою дипломної роботи являються основні положення і висновки, сформульовані в наукових фундаментальних працях вітчизняних і закордонних економістів в області теорії банківської справи.
В якості емпіричної бази дослідження використані законодавчі і нормативні документи регулюючі діяльність АППБ “Аваль” та банківську діяльність в Україні.
Інформативною основою є праці українських і закордонних фахівців в області теорії і практики банківської справи в Україні; матеріали наукових конференцій; періодичної преси.
У ході дослідження використовувалися загальнонаукові методи, методи порівнянь, угруповань, спостереження, обстеження, комплексної оцінки, аналітичні процедури й ін.
Практична значимість дослідження полягає в тому, що в роботі зроблений аналіз управління активами і пасивами банку “Аваль”, що забезпечують підтримання належного рівня прибутковості банку.

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Організація кредитування в комерційному банку (на прикладі АППБ Аваль)”“

seventeen + 12 =