.

Обєкт оподаткування податком на прибуток підприємства

60.00грн.

Скачати курсову роботу

Категорія:

Product Description

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ 6
1.1 Поняття та роль податку на прибуток підприємств в податковій системі України 6
1.2 Законодавче визначення платника податку на прибуток 10

РОЗДІЛ 2. ОБ’ЄКТ ОПОДАТКУВАННЯ ПОДАТКОМ НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВА ТА ОСОБЛИВОСТІ ЙОГО РОЗРАХУНКУ ЗГІДНО НОВОГО ПОДАТКОВОГО КОДЕКСУ 13
2.1 Поняття та розрахунок доходів 13
2.2 Витрати: поняття та особливості розрахунку 21

ВИСНОВКИ 36
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 38

ВСТУП

Наша країна знаходиться на шляху формування ринкових відносин, і саме тому в цей час особливо підвищена актуальність проблеми своєчасного забезпечення дохідної частини державного бюджету України грошовими ресурсами. Шляхи вирішення цього край важливого питання певною мірою визначаються у ефективній діяльності податкових служб, у розробці науково-обґрунтованої системи загального оподаткування, яка б змогла не тільки відповідати реаліям сьогоднішнього стану системи, а й ефективно забезпечувала постійне зростання податкових надходжень в бюджет і підвищувала загальний рівень зборів податкових платежів.
Актуальність дослідження. Останнім часом особливу увагу до себе привертає податок на додану вартість. Це пояснюється тим, що він став об’єктом масових дискусій щодо доцільності використання цього виду податку з усіма наслідками для розвитку економіки і бюджету України. Питання ще досі лишається відкритим, а з його приводу багато неоднозначних думок та протилежних позицій. Одні стверджують, що податок на додану вартість обмежує розвиток споживчого ринку, створюючи фіскальну нестабільність, визначною мірою стимулює високу корумпованість органів контролю. Інші автори виступають за його збереження і вимагають вдосконалення як стабільного і простого джерела доходів нашого бюджету, що має високу фіскальну ефективність.
Досконало вивчене і узагальнене чинне законодавство України, що обумовлює процес оподаткування податком на прибуток, а також визначає об’єкт оподаткування. Зокрема це Закон України «Про податок на додану вартість», Закон України « Про систему оподаткування», Закон України «Про Державний бюджет України», Указ Президента України «Про деякі зміни в оподаткуванні» та інші.
Обґрунтування шляхів вдосконалення податку на додану вартість, чітке визначення об’єктів оподаткування цим видом податку, на мою думку, дали б більше можливості для досягнення максимальної ефективності і найкоротший термін.
Проблему об’єкта оподаткування податком на прибуток підприємства досліджували такі вчені, як Базилевич В. Д., Баластрик Л. О., Воронова Л.К., Пирожков С.І., Сухоруков А.І., Григоренко О.В. та ін. Загальний огляд досліджень, присвячених вивченню даного питання саме на основі нового Податкового Кодексу, свідчить про недостатнє висвітлення даної тематики у науковій літературі.
Мета дослідження полягає в характеристиці об’єкта оподаткування податком на прибуток підприємства на основі нового Податкового Кодексу. Для досягнення мети були поставлені такі завдання:
1. Охарактеризувати поняття та роль податку на прибуток підприємств в податковій системі України;
2. Узагальнити інформацію про законодавче визначення платника податку на прибуток;
3. Проаналізувати поняття та розрахунок доходів;
4. Дослідити поняття витрат та особливості їх розрахунку;
Об’єктом дослідження є нормативно-правові норми, що регулюють оподаткування прибутку підприємств.
Предметом дослідження є новий Податковий Кодекс України.
Під час вирішення визначених завдань використовувались наступні методи дослідження:
1. Загальнонауковий: синтез, аналіз та порівняння наукової літератури для теоретичного підґрунтя дослідження.
2. Діалектичний метод використовувався з метою пояснення виникнення та розвитку певних поглядів і теорій.
3. Логіко-семантичний метод сприяв визначенню понять за допомогою аналізу їх ознак, відношень між мовними висловами та дійсністю, саме цей метод допоміг визначенню понятійного апарату, що застосовується у дослідженні.
4. Метод порівняльного аналізу для порівняння різних нормативно-правових джерел.
5. Статистичний: для характеристики певних статистичних даних дослідження.
Практична цінність роботи полягає в узагальнені знань про об’єкт оподаткування податком на прибуток підприємства на основі нового Податкового Кодексу. Дослідження може використовуватися в навчальних цілях.
У відповідності до поставлених мети та конкретних завдань дослідження, визначено структуру роботи. Вона складається зі вступу, двох розділів, висновків та списку використаної літератури.

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Обєкт оподаткування податком на прибуток підприємства”“

3 × five =