.

Номінація кольору в англійській мові

60.00грн.

Скачати курсову роботу

Категорія:

Product Description

ЗМІСТ
ВСТУП………………………………………………………………………………..3
РОЗДІЛ І ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСУ НОМІНАЦІЇ У МОВІ……………………6
1.1 Загальні відомості про номінацію………………………………………..6
1.2 Номінація на різних мовних рівнях…………………………..10
1.3 Типи мовної та міжмовної номінації…………………………14
РОЗДІЛ ІІ НОМІНАЦІЯ КОЛЬОРУ: СПОСОБИ ТА ФУНКЦІЇ У МОВІ НА ОСНОВІ РОМАНУ ОСКАРА УАЙЛЬДА „ПОРТРЕТ ДОРІАНА ГРЕЯ”………………………………………………………..17
2.1 Морфологічні та словотвірні особливості прикметників, що позначають колір, за романом Оскара Уайльда Портрет Доріана Грея”………..17
2.2 Функції номінації кольору у мовленні та в художній літературі на прикладі роману Оскара Уайльда „Портрет Доріана Грея”………………………20
ВИСНОВКИ…………………………………………………………………………25
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………………………………8

ВСТУП
Характерною ознакою розвитку мовознавчої науки кінця 20 – початку 21 століття є реалізація функціональної парадигми лінгвістичних досліджень, зорієнтованої на вивчення мови в дії, в реальних комунікативних актах. Її важливою рисою виступає цільова орієнтація спілкування, яка здійснює значний вплив як на структуру тексту, так і на його складові компоненти. Вагоме місце у дослідженнях такого типу займає вивчення процесу номінації. Те значення, яке надається вивченню номінації сьогодні, може бути пояснено декількома причинами. По-перше, переважна частина словникового складу англійської мови представлена словами, які використовуються у мові для номінації предметів та явищ. По-друге, одна з найважливіших мовних функцій – номінація – бере участь у словотворенні. З огляду на це, особливий науковий інтерес викликає вивчення окремих способів номінації з точки зору виконуваних нею функцій у мові.
Однією з найширших сфер номінації є колір. Дослідження явища номінації кольору знаходяться на перетині напрямків сучасного мовознавства: теорії номінації, лексичної семантики, лінгвістики тексту, прагматики, стилістики.
Актуальність теми:
У зв’язку з розширенням значення англійської мови. її вжитку та контактів з іншими мовами підвищується актуальність типологічних досліджень і вивчення мовних універсалій англійської мови у світлі порівняльної та контрастивної лінгвістики. До таких досліджень належить вивчення типів і засобів мовної номінації, та зокрема номінації кольору в англійській мові.
Об’єкт курсової роботи – номінація кольору в англійській мові.
Предмет дослідження – засоби номінації кольору на прикладі роману Оскара Уайльда „ Портрет Доріана Грея”.
Мета курсової роботи – дослідити особливості номінації кольору, засоби, які для цього використовуються, та функції, які відіграє номінація кольору у мовленні на при прикладі роману Оскара Уайльда „ Портрет Доріана Грея”.
Досягнення мети наукового дослідження зумовило постановку і вирішення кола питань, що склали його основні завдання:
– дати характеристику процесу номінації у мові;
– визначити засоби, які використовуються у мові для вираження номінації;
– встановити різницю між різними рівнями та видами номінації;
– конкретизувати засоби номінації кольору в англійській мові, зокрема в романі Оскара Уайльда „ Портрет Доріана Грея”;
– визначити особливості засобів, що позначають колір в англійській мові, зокрема в романі Оскара Уайльда „ Портрет Доріана Грея”;
– визначити функції. які виконує колір в англійській мові на прикладі роману Оскара Уайльда „ Портрет Доріана Грея”.
Під час вирішення поставлених завдань у курсовій роботі використовувалися такі методи досліжження:
– аналіз наукових джерел щодо процессу номінації у мові;
– описовий метод для дослідження функцій номінації;
– кількісні методи дозволили визначити кількісно-якісну специфіку одиниць, що позначають колір;
– елементи зіставного аналізу.
Тема курсової роботи вимагала ознайомлення з великою кількістю джерел з питань особливостей процесу номінації в мові
Стаття Д. Бучко “ Принципи номінації й класифікація українських ойконімів” в журналі “ Другий міжнародний конгрес україністів” дозволила ознайомитися з визначенням та загальними рисами номінації в мові. Також за допомогою цієї статті було розглянуто рівні номінації.
Праця Д.Х. Хабарник “ Про один актуальний спосіб синтаксичної номінації” надала інформацію щодо різних способів номінації та засобів, які використовуються для цього процесу.
Статті “ Побудова прикметникових складних номінацій” Л.Є. Азарова скерувала дослідження у напрямку вивчення словотвірних особливостей прикметників, що позначають колір.
Наукова новизна полягає в тому, що вперше було досліджено засоби вираження кольору в англійській мові на основі роману Оскара Уальда « Портрет Дорана Грея».
Практичнее значення полягає в тому, що матеріали даної курсової роботи можна застосовувати при підготовці лекцій, збірників та для написання наукових праць повязаних з номінацією кольору в англійській мові.
Структура дослідження. Курсова робота складається із вступу, двох розділі, висновків та списку використаної літератури.
У вступі розкрита актуальність даного дослідження, поданий стислий огляд критичних джерел, визначена новизна курсової роботи, сформульовані об’єкт, предмет, мета, завдання, методи, наукова новизна та практичне значення наукової роботи.
У першому розділі розкрито особливості процесу номінації, види, засоби, які для цього використовуються. Описано відмінності між мовною та міжмовною номінаціями. Охарактеризовано їхній вплив на сам процес номінації.
У другому розділі розкрито способи творення номінації кольору шляхом складання різних слів, основ та субстантивації прикметників. Також звернена увага на функції номінації кольору у мові.
У висновках стисло подаються результати даного дослідження.

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Номінація кольору в англійській мові”“

one + 12 =