.

Лексико-семантичне поле Соціальні програми Євросоюзу в англійські мові 2

60.00грн.

Скачати курсову роботу

Категорія:

Product Description

Міністерство освіти і науки України

факультет
Кафедра

Лексико-семантичне поле «соціальні програми Євросоюзу» в англійські мові

Кваліфікаційна робота
На здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра
Напрям підготовки:

Науковий керівник:

– 2014

ЗМІСТ

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОГО РОЗВИТКУ СЕМАНТИКИ СЕРЕД ЛІНГВІСТИЧНИХ НАУК 7
РОЗДІЛ 2. ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНЕ ПОЛЕ ЯК СУКУПНІСТЬ ЛЕКСИЧНИХ ОДИНИЦЬ 26
2.1. Лексико-семантичне поле: проблема визначення та типологія 26
2.2. Загальна характеристика соціальних програм Євросоюзу як предмету дослідження 35
РОЗДІЛ 3. ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНЕ ПОЛЕ «СОЦІАЛЬНІ ПРОГРАМИ ЄВРОСОЮЗУ» НА ПРИКЛАДІ ТЕКСТІВ «SOCIAL SECURITY PROGRAMS THROUGHOUT THE WORLD» ЩОДО УКРАЇНИ, РФ ТА БІЛОРУСІЇ 2012 РОКУ 46
ВИСНОВКИ 57
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 59
ДОДАТКИ 65

ВСТУП

Сьогодні в лінгвістиці існує необхідність проведення нового зіставно-типологічного аналізу споріднених та віддалено споріднених мов із паралельним поясненням національно-культурної специфіки функціонування мови через дослідження ключових понять об’єктивної реальності. У мовознавчій науці дедалі більшого значення набуває людський фактор, де людина виступає активним суб’єктом пізнання і характеризується індивідуальним та соціальним досвідом, системою знань про об’єктивну реальність, відображену в її свідомості.
Актуальність дослідження. У сучасній лінгвістиці актуальним на сьогодні є дослідження зв’язку мови і свідомості з урахуванням їхніх когнітивних та етнопсихологічних особливостей, що сприяє виявленню провідних аспектів антропоцентричних наукових досліджень.
Сучасна лінгвістика тексту характеризується загальною стратегією переходу від вивчення текстової інтегрованої структури до аналізу тексту як комунікативної системи, детермінованої такими її складовими, як особистість автора, у сукупності його психологічних, ментальних, соціокультурних, етнічних властивостей, адресат та його рівень сприймання. Саме у тексті інтегруються у найвищому прояві системна структурність мови, інтенційно зумовлені ознаки автора, його концептуальна сфера, що втілюється у його стратегії щодо адресата. Стратегія характеризується вживанням не лише стилістичних засобів та прийомів, а й ретельним відбором стилістично забарвленої лексики, адже з їх допомогою автор створює в уяві читача картину, що відображає його погляди на оточуючий світ.
Системно-семасіологічний підхід до вивчення тих або інших фрагментів лексичного складу мови має велике значення не тільки для описової лексикології й практичної лексикографії, але й для лінгвістичної теорії в цілому, тому що дає можливість виявити специфічно індивідуальне в тім або іншому класі слів, глибше осмислити загальні системні закономірності мови. Більше того, дослідження лексико-семантичного поля «Соціальні програми Євросоюзу» є актуальним, адже наша держава знаходиться в скрутному економіко-політичному становищі. Характеристика та класифікація складових лексико-семантичного поля «Соціальні програми Євросоюзу» допоможе краще і швидше впровадити їх в життя.
Питання лексико-семантичного поля в англійській мові досліджували такі вчені, як Арнольд І. В., Арутюнова Н. Д., Бєлоусова А. Є., Вальчук Г. В., Воркачев С. Г., Гайдученко Л. В., Герцовська-Вайнагій Н. О., Денисова С. П., Караулов Ю. Н., Корольова А. В., Мочар О. Ф., Науменко Л. П., Поліна Г. В., Прихода Я. В., Фабіан М. П. та інші.
Мета дослідження полягає в характеристиці лексико-семантичного поля «Соціальні програми Євросоюзу» в англійській мові. Для досягнення мети були поставлені такі завдання:
1. Охарактеризувати особливості сучасного розвитку семантики серед лінгвістичних наук;
2. Проаналізувати лексико-семантичне поле як сукупність лексичних одиниць;
3. Дослідити лексико-семантичне поле «Соціальні програми Євросоюзу» на прикладі текстів «Social security programs throughout the world» щодо України, РФ та Білорусії 2012 року.
Об’єктом дослідження є процес класифікації лексичних одиниць з подальшою їх інтеграцією в лексико-семантичне поле.
Предметом дослідження є системно-структурна організація одиниць в лексико-семантичне поле «Соціальні програми Євросоюзу» в текстах «Social Security Programs Throughout the World» щодо України, РФ та Білорусії 2012 року.
Під час вирішення визначених завдань використовувались наступні методи дослідження:
зіставно-типологічний метод застосовано для виявлення спільних та відмінних особливостей семантики слів на позначення «Соціальні програми» в англійській мові;
метод компонентного аналізу – для розкриття семантичної структури одиниць ЛСП «Соціальні програми Євросоюзу»;
метод кількісного аналізу – для підрахунків лексем ЛСП «Соціальні програми Євросоюзу»;
описовий метод – для опису мовної реалізації поняття «Соціальні програми Євросоюзу» в англійській мові й розкриття основних положень дослідження;
формалізовані методи семантичних класифікацій лексики (процедура ступінчастої ідентифікації, теорія множин, теорія графів) – для визначення ієрархії одиниць в ЛСП «Соціальні програми Євросоюзу» в мові.
графічний: для побудови графіків та рисунків в роботі.
Наукова новизна визначається тим, що в роботі вперше виявлено:
1) особливості характеристики лексико-семантичного поля «Соціальні програми Євросоюзу» як складової категоризації та коцнептуалізації дійсності в англійській мові;
2) типи системних відношень в межах лексико-семантичного поля «Соціальні програми Євросоюзу»;
3) національну специфіку вербалізації лексико-семантичного поля «Соціальні програми Євросоюзу».
Практична цінність роботи полягає в узагальнені знань про лексико-семантичне поле «Соціальні програми Євросоюзу» на прикладі текстів «Social Security Programs Throughout the World» щодо України, РФ та Білорусії 2012 року. Дослідження може використовуватися в навчальних цілях.
У відповідності до поставлених мети та конкретних завдань дослідження, визначено структуру роботи. Вона складається зі вступу, трьох розділів, висновків та списку використаної літератури.
У вступі дається визначення теми, розкриваються актуальність, об’єкт, ставляться мета та завдання роботи.
У першому розділі розглядаються особливості сучасного розвитку семантики серед лінгвістичних наук.
У другому розділі аналізується лексико-семантичне поле як сукупність лексичних одиниць.
У третьому розділі характеризується лексико-семантичне поле «Соціальні програми Євросоюзу» на прикладі текстів «Social security programs throughout the world» щодо України, РФ та Білорусії 2012 року та проводиться інтеграція лексичних одиниць.
У висновках підводиться підсумок проведеного дослідження.
У списку використаної літератури подаються джерела, на основі яких було здійснене дослідження.
В додатках містяться текстові версії соціальної програми «Social security programs throughout the world» щодо України, РФ та Білорусії 2012 року.

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Лексико-семантичне поле Соціальні програми Євросоюзу в англійські мові 2”“

twenty − 1 =