.

Форми держави 2

60.00грн.

Скачати курсову роботу

Категорія:

Product Description

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ФОРМ ДЕРЖАВИ 6
1.1. Загальне поняття про форми держави 6
1.2. Форма правління як спосіб організації вищих державних органів влади і правління 8

РОЗДІЛ 2. ФОРМА ДЕРЖАВНОГО УСТРОЮ ТА ДЕРЖАВНИЙ РЕЖИМ В СВІТЛІ СУЧАСНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 16
2.1. Форма державного устрою як територіальна організація державної
влади 16
2.2. Поняття державного режиму та його особливості 23

РОЗДІЛ 3. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМИ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ 28

ВИСНОВКИ 32
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 34

ВСТУП

Актуальність дослідження. Кожна держава проходить в своєму існуванні певні етапи. Розвиваючись з маленьких міст до величезних імперій, і навпаки, могутній наддержави руйнуються і розпадаються на більш дрібні держави. Все це незупинний процес, на який впливають тисячі факторів. Проте з таких історичних змін на карті світу можна робити висновки, які допоможуть втримати свої позиції на міждержавній арені світу, взяти уроки з історії, щоб не повторити помилки минулого в процесі розвитку.
Так, дослідження форм держави набуває актуальності в контексті становлення України як самостійної держави на світовій арені. Більше того, сьогодні, коли час іде не на роки, і навіть не на місяці, а на дні під час вибору подальшого напрямку політико-економічного розвитку України, необхідність дослідження форми держави, української зокрема, очевидна.
Проблему форми держави досліджували такі вчені, як Базар І. M., Білоус А., Гаєвський Б., Дзюбко І.С., Кельман М.С., Мурашин О.Г., Кухта Б.Л., Скакун О.Ф., Семків О.І. та ін. Незважаючи на це, залишаються питання, що потребують подальшого опрацювання.
Мета дослідження полягає в характеристиці форми держави та її складових. Для досягнення мети були поставлені такі завдання:
1. Охарактеризувати поняття «форми держави»;
2. Узагальнити інформацію про форму правління як спосіб організації вищих державних органів влади і правління;
3. Дослідити форму державного устрою як територіальну організацію державної влади;
4. Проаналізувати поняття державного режиму та його особливості;
5. Визначити особливості форми української держави.
Об’єктом дослідження є розвиток держави як цілісної системи.
Предметом дослідження є форма держави на прикладі України.
Під час вирішення визначених завдань використовувались наступні методи дослідження:
1. Загальнонауковий: синтез, аналіз та порівняння наукової літератури для теоретичного підґрунтя дослідження.
2. Діалектичний метод використовувався з метою пояснення виникнення та розвитку певних поглядів і теорій.
3. Логіко-семантичний метод сприяв визначенню понять за допомогою аналізу їх ознак, відношень між мовними висловами та дійсністю, саме цей метод допоміг визначенню понятійного апарату, що застосовується у дослідженні.
4. Порівняльний метод був використаний з метою порівняння поглядів різних науковців на поняття, що аналізуються в дослідженні.
Практична цінність роботи полягає в узагальнені знань про узагальненні знань про форми держави. Також практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що сформульовані в роботі висновки можуть бути використані у процесі подальшого розвитку теоретико-методологічних та концептуальних засад системи правоохоронних органів та в науково-дослідницьких цілях – для подальшої розробки суті та змісту понять «механізм держави», «форми держави». Варто зазначити, що теоретична база дослідження може бути використана у навчальному процесі – при підготовці відповідних розділів підручників та навчальних посібників з теорії держави і права України.
У відповідності до поставлених мети та конкретних завдань дослідження, визначено структуру роботи. Вона складається зі вступу, трьох розділів, висновків та списку використаної літератури.
У вступі дається визначення теми, розкриваються актуальність, об’єкт, ставляться мета та завдання роботи.
У першому розділі розглядаються теоретико-методологічні основи дослідження форм держави.
У другому розділі аналізуються форма державного устрою та державний режим в світлі сучасних досліджень.

У третьому розділі характеризуються особливості форми української держави.
У висновках підводиться підсумок проведеного дослідження.
У списку використаної літератури подаються джерела, на основі яких було здійснене дослідження.

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Форми держави 2”“

4 × 4 =