.

Фінансовий контроль в бюджетному процесі

60.00грн.

Скачати курсову роботу

Категорія:

Product Description

ЗМІСТ
ВСТУП……………………………………………………..………………..…..…3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРИТИЧНІ ЗАСАДИ ЗДІЙСНЕННЯ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ У БЮДЖЕТНОМУ ПРОЦЕСІ ДЕРЖАВИ………………………5
1.1. Зміст і призначення фінансового контролю в бюджетному процесі……5
1.2. Види, форми і методи фінансового контролю…………………………..10
1.3. Органи державного фінансового контролю, їх функції………………..16
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ СИСТЕМИ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕСУ……………………………………25
2.1. Оцінка діяльності органів фінансового контролю в бюджетному процесі………………………………………………………………….…….…..25
2.2. Порушення та покарання у системі фінансового контролю бюджетного процесу в Україні………………………………………………………….…….36
2.3. Законодавчо – нормативне регулювання фінансового контролю в бюджетному процесі……………………………………………………….……45
РОЗДІЛ 3. МЕХАНІЗМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ У БЮДЖЕТНОМУ ПРОЦЕСІ…………………………….……59
3.1. Напрями вдосконалення роботи органів державного фінансового контролю…………………………………………………………………..……..59
3.2. Зарубіжний досвід організації державного фінансового контролю……74
ВИСНОВКИ……………….…………………………………………..……..…..79
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…..…………………………….………81
ДОДАТКИ ….…………………………………………………………..………..85

ВСТУП
В період трансформаційних соціально-економічних перетворень в Україні виникає необхідність створення ефективної, адекватної цим умовам, дієвої системи державного управління. Особливої ваги набуває питання забезпечення фінансового контролю як однієї з найважливіших функцій державного управління.
На початковій фазі становлення ринкових відносин фінансовий контроль відігравав другорядну роль, внаслідок чого окремі сфери бюджетного процесу виходили з-під контролю. Найбільшого поширення набули такі порушення бюджетного законодавства, як нецільові та неефективні витрати державних фінансових і матеріальних ресурсів та перекачування бюджетних коштів до комерційних структур.
В Україні діє чимало організацій і установ, наділених функціями контролю. Проте, на сьогодні ще не відбулося чіткого розмежування їх завдань відповідно до статусу та повноважень.
Актуальність і глибину проблем, що пов’язані з витрачанням бюджетних коштів, складно переоцінити. Серйозні вади у нормативно-правовій базі стримують процеси координації діяльності суб’єктів фінансового контролю. Органи виконавчої влади всіх рівнів, захищаючи свої права щодо розпорядження державними ресурсами, намагаються обмежити зовнішній контроль з боку органів, уповноважених контролювати витрати бюджетних коштів.
Метою дослідження є теоретичне обґрунтування та розробка механізмів вдосконалення фінансового контролю , впровадження яких спрямовується на підвищення ефективності використання бюджетних коштів, забезпечення прозорості діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування.
Реалізація визначеної мети передбачає вирішення таких завдань:
– з’ясувати соціально-економічний зміст державного фінансового контролю, його основні ознаки;
– визначити місце і роль фінансового контролю в системі бюджетного процесу та особливості його здійснення;
– виявити протиріччя у функціонуванні діючої системи державного фінансового контролю в Україні;
– уточнити принципи фінансового контролю, обґрунтувавши необхідність запровадження гнучкості планування контрольно-аналітичних заходів з виконання бюджету поточного року;
– проаналізувати форми і методи фінансового контролю;
– узагальнити зарубіжний досвід організації фінансового контролю бюджетних коштів з боку держави і розробити пропозиції щодо його використання в Україні .
Об’єкт дослідження – процес фінансового контролю в бюджетному процесі.
Предмет дослідження – специфічні особливості фінансового контролю в бюджетному процесі та механізми його вдосконалення.
З метою одержання найбільш повних результатів застосовувалися такі методи:
– статистичний, який полягає в описі та аналізі даних, що дозволяє робити висновки щодо конкретного явища;
– аналітичний, основною метою якого є отримання огляду, висновків, у яких подається аналітична оцінка стану питання за визначений проміжок часу;
– графічний, що використовується для наочного зображення кількісної залежності різного роду явищ;
– табличний, основною метою якого є систематизація даних.

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Фінансовий контроль в бюджетному процесі”“

five × 4 =