.

Економіне зростання і заощадження

60.00грн.

Скачати курсову роботу

Категорія:

Product Description

Зміст

Вступ 3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ 6
1.1 Загальне поняття про економічне зростання 6
1.2 Типологія економічного зростання та його критерії 8
РОЗДІЛ 2 ФІНАНСОВІ АСПЕКТИ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ
ТА ЗАОЩАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ 15
2.1 Фактори економічного зростання та заощадження 15
2.2 Проблеми на шляху економічного зростання та заощадження в Україні 19
РОЗДІЛ 3. АНАЛІЗ ДЕРЖАВНИХ ЗАХОДІВ, СПРЯМОВАНИХ НА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ ТА ЗАОЩАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ 27
Висновки 34
Список використаних джерел та літератури 37

Вступ

Для сучасної епохи характерні особливо бурхливі темпи науково-технічного прогресу, суспільних, соціально-економічних рухів. Тому новітні ринкові моделі економічно розвинутих країн мають, на відміну від минулих, зовсім інші за своєю складністю і ступенем зрілості структури, методи та засоби економічного управління і регулювання з відповідними стимулюючими імпульсами й інтересами, різноманітністю форм і механізмів впливу на процеси розвитку. Високорозвинені моделі гармонійно функціонують не тільки за діяння вільної ринкової кон’юнктури, тобто механізму мінливих співвідношень попиту і пропозицій, а й за діяння науково обґрунтованої системи раціонального управління (менеджменту), регулювання складних і суперечливих процесів, що відбуваються в економіці на макро- і мікроекономічному рівнях, що в кінцевому підсумку зумовлює економічне зростання. Для цього держава створює, з одного боку, вільне конкурентне середовище, належні правові умови і правила конкурентної гри у діяльності великого, середнього і малого бізнесу, а з другого – спрямовує їх на перспективні структурні зміни, викликані новітніми науковими відкриттями і технологічними досягненнями, що прискорюють загальноекономічний прогрес.
На державному рівні розробляються і реалізуються відповідні національні, а на регіональному – регіональні програми з концентрацією на них необхідних фінансових, матеріальних і природних ресурсів. До здійснення таких програм залучаються на принципах високих економічних інтересів дослідницькі, підприємницькі і банківські структури, незалежно від форм власності і систем господарювання, здебільшого на конкурсних засадах, за участю висококласних вчених, фахівців і менеджерів. Особлива увага приділяється розробці прогнозних програм розвитку науки, освіти і технологій у вирішальних сферах глобальних прогресивних зрушень, наприклад, таких, як аерокосмічні, інформаційні та енергетичні програми, програми освоєння ресурсів світового океану і охорони навколишнього середовища, розвитку новітніх біотехнологій тощо. При цьому кожна країна прагне забезпечити високий рівень конкурентоспроможності й утримати його в майбутньому. І в цій частині використовуються добре відомі методи і централізованого управління.При цьому вкрай необхідні всебічно обґрунтовані проектні й фактичні розрахунки витрат на процеси реформування та досягнення їх кінцевих наслідків за критеріальною оцінкою приросту ( ) або зменшення (-) економічного й соціального ефекту зростання.
За роки системних перетворень та економічних реформ економіка України, після етапів стагнації та пожвавлення, вийшла на траєкторію економічного зростання. Посилений інтерес до питань економічного зростання і заощадження значною мірою пов’язаний з швидким розширенням масштабів фінансових систем та їх ускладненням. Саме тому наше дослідження є досить актуальним.
Проблему економічного зростання і заощадження досліджували такі вчені, як Барановський В., Борисов О., Данилишин Б., Дорогунцов С., Масловська Л., Устенко О. та ін. Загальний огляд досліджень, присвячених вивченню даного питання, свідчить про недостатнє висвітлення даної тематики у науковій літературі.
Об’єктом дослідження є економічна ситуація в Україні за останні 7 років.
Предметом дослідження є економічне зростання в Україні за останні 7 років.
Мета дослідження полягає в характеристиці економічного зростання і заощадження. Для досягнення мети були поставлені такі завдання:
1. Охарактеризувати загальне поняття про економічне зростання і заощадження;
2. Проаналізувати типологію економічного зростання та його критерії;
3. Дати характеристику факторам економічного зростання;
4. Коротко охарактеризувати фінансові аспекти економічного зростання в Україні;
Під час вирішення визначених завдань використовувались наступні методи дослідження:
1. Теоретичний: синтез, аналіз та узагальнення наукової літератури для теоретичного підґрунтя дослідження.
2. Метод порівняльного аналізу для порівняння різних нормативно-правових джерел.
3. Статистичний: для характеристики певних статистичних даних дослідження.
4. Метод ретроспективного аналізу: для порівняння нормативно-правових актів у різні роки.
У відповідності до поставлених мети та конкретних завдань дослідження, визначено структуру роботи. Вона складається зі вступу, тьох розділів, висновків та списку використаної літератури.

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Економіне зростання і заощадження”“

fourteen − ten =