.

Досвід державного регулювання економічних і соціальних процесів у розвинутих країнах світу в умовах сучасної фінансової кризи

60.00грн.

Скачати курсову роботу

Категорія:

Product Description

ЗМІСТ

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ ПІД ЧАС ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ 6
1.1 Сутність державного регулювання 6
1.2 Методи та інструменти державного регулювання соціальних і економічних процесів 8
1.3 Фінансова криза та її вплив на добробут населення 11
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ І СОЦІАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ У РОЗВИНУТИХ КРАЇНАХ 14
2.1 Державне регулювання економічних і соціальних процесів у країнах ЄС 14
2.2 Економічна політика США в період кризи 18
2.3 Аналіз соціально-економічних процесів в Україні в період кризи 23
РОЗДІЛ 3. НАСЛІДКИ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ ДЛЯ КРАЇН ЄС, США ТА УКРАЇНИ 30
3.1 Країни ЄС та наслідки економічної кризи 30
3.2 Наслідки кризи в США 32
3.3 Формування нової стабілізаційної політики в Україні 35
ВИСНОВКИ 39
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 41

Вступ

Історичний досвід світової економіки підтверджує, що держава в усі часи тією чи іншою мірою була вимушена втручатися в економічні процеси. Але ступінь цього втручання на окремих етапах розвитку товарного виробництва був неоднаковим. Тобто, у всіх економічних системах держава регулює економіку.
Актуальність дослідження. Ринковий механізм регулює найважливіші параметри економічного розвитку. По-перше, він об’єднує виробників і споживачів в єдину економічну систему, підпорядковує виробництво вимогам задоволення суспільних потреб через платоспроможний попит. По-друге, він стимулює розробку та впровадження у виробництво науково технічних досягнень, зменшення витрат, підвищення якості товарів, постійне розширення їх асортименту, що в кінцевому підсумку забезпечує підвищення продуктивності суспільної праці. По-третє, він виконує велику селективну функцію серед товаровиробників, завдяки чому із товарного виробництва вибувають ті господарські суб’єкти, результати діяльності яких не відповідають сучасним вимогам.
Проте регулюючий потенціал ринкового механізму реалізується повною мірою лише за ідеальних умов, які відповідають ринку вільної конкуренції. Сучасне товарне виробництво таких умов не має. Циклічний характер сучасного виробництва, високий рівень його монополізації та інтернаціоналізації, великі соціальні та екологічні вимоги до його результатів відчутно обмежують регулюючий потенціал ринкового механізму.
Історичний досвід показує, що спочатку таке втручання було зумовлене самим існуванням держави та необхідністю вилучення значної частини суспільного продукту для покриття загальнодержавних витрат, пов’язаних з утриманням апарату чиновників державної влади, армії, поліції тощо. Таке вилучення та перерозподіл вимагали від держави створення відповідного законодавства, яке охороняло б державні інтереси і визначало б обов’язки всіх членів суспільства стосовно держави. Втручання держави в економіку виключно з “утриманських” інтересів обмежувало її економічні функції, перетворювало в пасивного наглядача за економічним розвитком країни. І це є не історичною випадковістю, а навпаки, закономірністю.
Проблему державного регулювання економічних і соціальних процесів країн світу в умовах фінансової кризи досліджували такі вчені, як Анікін А., Єпіфанов А. О., Сало І. В., Д’яконова І. І., Леслі А. П., Михасюк І., Мельник А., Крупка М. та ін. Загальний огляд досліджень, присвячених вивченню даного питання, свідчить про недостатнє висвітлення даної тематики у науковій літературі.
Об’єктом дослідження є регулювання економічних і соціальних процесів у розвинутих країнах світу.
Предметом дослідження є державна економічна політика в США, країнах ЄС та Україні в період кризи.
Мета дослідження полягає в характеристиці особливостей регулювання економічних і соціальних процесів у розвинутих країнах світу. Для досягнення мети були поставлені такі завдання:
1. Охарактеризувати поняття державного регулювання;
2. Проаналізувати методи та інструменти державного регулювання соціальних і економічних процесів;
3. Визначити вплив фінансової кризи на добробут населення;
4. Дати характеристику державного регулювання економічних і соціальних процесів у розвинутих країнах;
5. Коротко охарактеризувати наслідки економічної кризи для країн ЄС, США та України;
Під час вирішення визначених завдань використовувались наступні методи дослідження:
1. Теоретичний: синтез, аналіз та узагальнення наукової літератури для теоретичного підґрунтя дослідження.
2. Метод порівняльного аналізу для порівняння різних нормативно-правових джерел.
3. Статистичний: для характеристики певних статистичних даних дослідження.
4. Метод ретроспективного аналізу: для порівняння нормативно-правових актів у різні роки.
5. Метод аналізу. Даний метод полягає у загальному вивчені предмету, його осмислені.
6. Метод синтезу. Суть цього методу полягає у вивчені предмета в цілісності.
7. Метод синтетичного аналізу. Полягає у вивчені сукупності елементів, що утворюють систему..
У відповідності до поставлених мети та конкретних завдань дослідження, визначено структуру роботи. Вона складається зі вступу, трьох розділів, висновків та списку використаної літератури.

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Досвід державного регулювання економічних і соціальних процесів у розвинутих країнах світу в умовах сучасної фінансової кризи”“

fourteen + 18 =